Hoofdzetel Nederland

Olleke
Olivier Van Gierdeghom

Keizersgracht 520 H
1017 EK Amsterdam


KVK 74528319
BTW NL001107575B06


Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
De electronische webwinkel van Olleke met maatschappelijke zetel te Wijngaardstraat 12, 8000 Brugge (België), BTW/RPR BE 0843 961 465, (hierna 'Olleke') biedt haar klanten de mogelijkheid om via www.kabouterpers.be en www.kabouterpers.nl en www.emmameijer.com en www.emmameijer.nl en www.emmameijer.be en www.sprookjeswinkel.be en www.desprookjeswinkel.com en www.drukklaar.be en www.fijndrukwerk.be en www.tilda.be en www.sritoys.be en www.muziekdozen.be en www.altimageco.be en www.altimageco.nl online aan te kopen.  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Olleke.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn op www.desprookjeswinkel.be, www.sprookjeswinkel.be en www.desprookjeswinkel.com, www.kabouterpers.be, www.kabouterpers.nl, www.emmameijer.com, www.emmameijer.nl, www.emmameijer.be, www.drukklaar.be, www.fijndrukwerk.be, www.tilda.be, www.sritoys.be, www.muziekdozen.be, www.altimageco.be en www.altimageco.nl met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.  

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Indien u als zakelijke klant beschikt over een geldig Europees btw nummer, dan zal de BTW verlegd worden wanneer de goederen intracommunautair geleverd worden op voorwaarde dat wij de goederen kunnen leveren op het adres of filiaal gekend bij de BTW registratie. Omwille van fraude door particulieren die willekeurig btwnummer opgeven, is een levering op afwijkend adres niet mogelijk. Tijdens de registratie controleren we het BTW nummer op geldigheid, hierna voeren we een manuele controle uit.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
Olleke is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Olleke is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Olleke
Olleke is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Olleke assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Olleke. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via bankkaart
- via overschrijving
- op factuur (alleen voor zakelijke klanten) De eerste bestelling en bestellingen zijn steeds proforma. Facturatie gebeurd via e-mail, betalingstermijn is 14 dagen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Olleke.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Olleke te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Olleke beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Olleke zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Er kunnen geen nieuwe bestellingen geplaatst worden als er nog bestellingen niet voldaan zijn.

 

Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ olleke.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


 

Artikel 8: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Olleke klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Olleke.
Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Elk gebrek dient binnen een termijn van 7 dagen te worden gemeld door zakelijke klanten. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

Transportbedrijven weigeren elke verantwoordelijkheid in verband met schade indien u als geadresseerde geen opmerking hierover maakt op de vrachtbrief / vervoersdocument. Gelieve het pakket aan de deur grondig te controleren op schade aan de buitenkant vóór u aftekent voor ontvangst. Is uw pakket gedeukt, gescheurd of geopend dan verzoeken wij u de levering te weigeren. De vervoerder staat  niet toe dat u de verpakking open maakt. Olleke kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor transportschade, wanneer u afgetekend hebt voor ontvangst.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar. 

 

Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Olleke mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Olleke klantendienst en krijgen hierna nogmaals 14 dagen tijd om de goederen na melding van de retour op eigen kosten terug te bezorgen aan Olleke, Wijngaardstraat 12, 8000 Brugge. Retours aanmelden kan via deze link.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
-
die snel kunnen bederven of verouderen
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
- voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 10: Privacy
Olleke verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Olleke toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Olleke bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Olleke uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Olleke, Wijngaardstraat 12, 8000 Brugge.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Olleke heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Deze website beschikt tevens over een SSL certificaat.
Olleke respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Olleke ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Olleke maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Olleke houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Olleke.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Olleke om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Het verzakingsrecht is enkel en alleen voor consumenten.


Artikel 12: Olleke Klantendienst
De Olleke klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 50 96 98 97 of per post op het volgende adres Wijngaardstraat 12, 8000 Brugge

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Olleke. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Olleke kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud en auteurrechten
De consument waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie, logo’s en afbeeldingen die hij in zijn ontwerp laat opnemen en waarborgt dat Olleke nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.